Mühendislik Fakültesi Sınav Yönergesi


 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerde lisans eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki eğitim, öğretim, sınavlar ve ders alma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretimve üniversite yaşamıylailgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi ile görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim görevlisini,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayacak toplam iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bölüm: Diploma programına sahip olan veeğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren birimleri,

ç) Bölüm Kurulu: Tek anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, birden fazla anabilim bulunan bölümlerde ise bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarından oluşur.

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) Lisans Eğitimi: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretim programını,

f) Seçmeli Ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından seçerek aldığı dersi,

g) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

h) Yan Dal: Bir diploma programına kayıtlı olup, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen şartları taşıyan öğrencinin, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

ı) Yaz Öğretimi: Yükseköğretim Kurulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin belirlediği mevzuat hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,

i) Haftalık Ders Programı: Akademik takvime bağlı olarak bölümlerde hangi dersinne zaman yapılacağını gösteren çizelgeyi,

j) İlgili Kurul: Fakülte Kurulunu ifade eder.

k) Ön Şartlı Ders: İlgili ön şart ders/dersleri başarılmadan alınamayan ders.

l) Ön Şart/Şartlar: Ön şartlı dersin alınabilmesi için, başarılmış olması gereken ders/dersler.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 5–(1)Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve YükseköğretimKurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen (%30) veya tamamen (%100) yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

(2) Öğrenciler istediği takdirde 1 (bir) yıl hazırlık okuyabilirler.

 

Danışmanlar

MADDE 6- (1) Öğrenci danışmanları bölüm kurulu kararı ile bölümde görevli öğretim üyeleri/öğretim görevlileri arasından bölüm başkanı tarafından belirlenir.

(2)Danışman; öğrencinin akademik gelişimini izler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

(3) Danışmanın başlıca görevleri şunlardır:

a) Öğrencinin ders kaydına ve kayıt yenilemesine yardımcı olmak ve ders seçimi yaparak kesinleştiren öğrencilerin ders kayıtlarınıonaylamak

b) Mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin ilişik kesme belgelerini imzalamak, kaydı silinme durumuna gelen öğrencilerin adlarını kayıt silme nedenleri ile birlikte yazılı olarak bölüm başkanlığına bildirmek,

c) Öğrencileri ilgilendiren yasa, yönetmelik, yönerge, disiplin yönetmeliği gibi mevzuat konusunda onları bilgilendirmek; dersler ve yönetimle olan sorunlar konusunda öğrencileri yönlendirmek,

ç) Burslar, krediler, gençlik kampları ve ulusal ve uluslararası gençlik etkinlikleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yardımcı olmak,

d) Öğrencilerin Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık Makamı ile olan ilişkilerini yasa, yönetmelik ve/veya yönergeler çerçevesinde sağlamaya çalışmak, istek ve sorunlarını bölüm başkanlığı aracılığı ile Dekanlık Makamına iletmek.

e) Bu yönergenin sekizinci maddesi gereği üst yarıyıl/yarıyıllardan ders almak isteyen öğrencinin vermiş olduğu dilekçe kapsamında Öğrenci Akademik Değerlendirme Raporu (Ek-1) hazırlamak. İlgili öğrencinin üst yarıyıllardan ders almasına yönelik olumlu veya olumsuz kanaatini akademik değerlendirme raporu ile beraber bölüm kuruluna iletmek.

 

Eğitim-öğretim esasları

MADDE 7- (1) Fakültede eğitim-öğretimsüreciSenato tarafından akademik takvim ile belirlenir.

(2) Dersler bitirme ödevi hariç bir yarıyıl süreli olarak düzenlenir.

(3) Sınavlar ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler bayram günleri hariç hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de yapılabilir.

(4) Bölümlere ait ön şartlı dersler listesi Ek-2’de sunulmuştur. Ön şart ders/derslerden en az DD notu ile başarılı olamayan öğrencinin, ön şartlı derse kaydı yapılmaz.

(5) Fakülte Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Ek-2’de güncelleme yapabilir.

 

Üst Yarıyıllardan Ders alma

MADDE 8-(1) Önceki yarıyıllardan (en az ikinci sınıf öğrencisi olanlar) başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ün üstünde olan öğrenciler üsten ders almak için başvurabilir. Öğrencilerin başvurusu danışman tarafından incelenir. Danışman ilgili öğrencinin akademik başarısını irdeleyerek üst yarıyıllardan ders alıp/alamayacağını, gerekçelerini ve kanaatini içerecek şekilde Ek-1’deki form ile Bölüm kuruluna sunar. Danışmanın olumlu kanaat bildirdiği öğrenciler Bölüm Kurulu tarafından değerlendirilir. Bölüm Kurulu üsten ders almasını uygun gördüğü öğrencilerin ilgili evraklarını Fakülte Yönetim Kuruluna sunar. Fakülte Yönetim Kurulunun onay verdiği öğrenciler bir üst yarıyıl veya var ise yaz okulunda bir üst yarıyıldan ders alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen normal öğretim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst yarıyıldan ve kendi yarıyıl dersleri ile birlikte en fazla toplam 36 saate kadar ders alabilir.

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE10- (1) Bu Yönerge, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Madde-7 (4) Fıkrası yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile ön şartlı dersler kapsamındaki derslerin ilk kez alınmasında uygulanır. Daha önce ön şartlı dersi alıp başarılı olamayan öğrenciler için almış olduğu ön şartlı derslere uygulanmaz.

 

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      EK-2

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÖN ŞARTLI DERSLER LİSTESİ

1- METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

 

MET 2002

Malzeme Bilimi-II

3-0-3

4

MET 2001

Malzeme Bilimi-I

3-0-3

3

 

MET 2004

Metalürji Termodinamiği-II

3-0-3

4

MET 2003

Metalürji Termodinamiği-I

3-0-3

3

 

TMB 2278

Mukavemet

2-0-2

4

TMB 1172

Statik

2-0-2

3

 

 

2 - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Der Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

BİL 2005

Veri Yapıları

3-1-3,5-5

3

BİL 1201

Algoritmalar ve Prog.

3-1-3,5-6

1

BİL 2203

Nesne Tabanlı Analiz Ve Tasarımı

3-0-3-5

3

BİL 1202

Nesne Tabanlı Prog.

3-1-3,5-7

2

BİL 3011

Bilgisayar Grafik Prog. Giriş

3-0-3-5

5

BİL 2203

Nesne Tabanlı Analiz Ve Tas.

3-0-3-5

3

BİL 3002

Veri Tabanı Tasarım Ve Uygulama

3-0-3-5

6

BİL 3009

Veri Tabanlarına Giriş

3-0-3-5

5

BİL 3014

Algoritma Analizi

3-0-3-5

6

BİL 2005

Veri Yapıları

3-1-3,5-5

3

BİL 3106

İnternet Teknolojileri

3-0-3-4

6

BİL 2203

Nesne Tabanlı Analiz Ve Tas.

3-0-3-5

3

                                                                                                                                                         

3 - ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

ÇEV 2002

Çevre Kimyası-II

3 0 3

4

ÇEV 2001

Çevre Kimyası-I

3 0 3

3

ÇEV3024

Çevre Müh. Temel İşlemler-II

3 0 3

6

ÇEV 3015

Çevre Müh. Temel İşlemler-I

3 0 3

5

ÇEV 3026

Kullanılmış Suların Arıtılması-II

3 0 3

6

ÇEV 3017

Kullanılmış Suların Arıtılması-I

3 0 3

5

ÇEV 3012

Biyolojik Arıtmanın Temelleri

2 0 2

5

ÇEV 3018

Kanalizasyon

3 0 3

6

ÇEV 2010

Hidrolik

2 0 2

4

ÇEV 3038

Arıtma Tesisi Hidroliği

2 0 2

6

ÇEV 2010

Hidrolik

2 0 2

4

TMB 2278

Mukavemet

2 0 2

4

TMB 1172

 Statik

2 0 2

2

                                                                                                                                                                                                        

4 - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

 EEM1002

 Elektrik Elektronik Müh. Giriş-II

2-0-0-2

2

 EEM1001

 Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş-I

2-0-0-2

1

 EEM2022

 Elektronik-II

3-0-0-3

4

 EEM2009

 Elektronik-I

3-0-0-3

3

 EEM2016

 Elektronik Laboratuvarı-II

0-0-2-1

4

 EEM2012

 Elektronik Laboratuvarı-I

0-0-2-1

3

 EEM2009

 Elektronik-I

3-0-0-3

3

 EEM2020

 Devre Teorisi-II

3-0-0-3

4

 EEM2011

 Devre Teorisi-I

3-0-0-3

3

 EEM3013

 Elektrik Makineleri Lab.-II

0-0-2-1

6

 EEM3001

 Elektrik Makineleri-I

3-0-0-3

5

 EEM3012

 Elektrik Makineleri Laboratuvarı-I

0-0-2-1

5

 EEM3004

 Otomatik Kontrol-II

3-0-0-3

6

 EEM3003

 Otomatik Kontrol-I

2-0-0-2

5

 EEM3002

 Elektrik Makineleri-II

3-0-0-3

6

 EEM3001

 Elektrik Makineleri-I

3-0-0-3

5

 EEM2006

 Elektromanyetik Dalga Teorisi

3-0-0-3

4

 EEM2003

 Elektromanyetik Alan Teorisi

4-0-0-4

3

 

5 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

İNŞ 2013

 Mukavemet-I

3 0 3

3

İNŞ 1006

 Statik

3 0 3

2

İNŞ 2016

 Mukavemet-II

3 0 3

4

İNŞ 2013

 Mukavemet-II

3 0 3

3

İNŞ 3022

 Hidrolik

2 1 2,5

6

İNŞ 3015

 Akışkanlar Mekaniği

3 0 3

5

İNŞ 3024

 Yapı Statiği-II

3 0 3

6

İNŞ 3021

 Yapı Statiği-I

3 0 3

5

İNŞ 3018

 Zemin Mekaniği-II

2 1 2,5

6

İNŞ 3017

 Zemin Mekaniği-I

3 1 3,5

5

İNŞ 4016

 Temel İnşaatı

3 0 3

8

İNŞ 3017

 Zemin Mekaniği-I

31 3,

5

İNŞ 3018

 Zemin Mekaniği-II

5 2 1 2,5

6

İNŞ 4007

 Su Yapıları

3 0 3

7

İNŞ 3022

 Hidrolik

2 1 2,5

6

İNŞ 4023

 Betonarme-II

3 0 3

7

İNŞ 3026

 Betonarme-I

3 0 3

6

İNŞ 4020

 Su Getirme ve Kanalizasyon

3 0 3

8

İNŞ 3022

 Hidrolik

2 1 2,5

6

 

6 - KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

KMÜ 2006

Kütle ve Enerji Denk.-II

3 0 3

4

KMÜ 2003

Kütle ve Enerji Denk.-I

3 0 3

3

KMÜ 2024

Fiziksel Kimya-II

3 0 3

4

KMÜ 2023

Fiziksel Kimya-I

3 0 3

3

KMÜ 3004

Kimya Müh. Termodinamiği-II

3 0 3

6

KMÜ 3003

Kimya Müh. Termodinamiği-I

3 0 3

5

KMÜ 3014

Kimyasal Tepkime Müh.-II

3 0 3

6

KMÜ 3011

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-I

3 0 3

5

KMÜ 3022

Kimyasal Proses Endüstrileri-II

3 0 3

6

KMÜ 3015

Kimyasal Proses Endüstrileri-I

3 0 3

5

KMÜ 4002

Kimya Mühendisliği Tasarımı-II

3 0 3

8

KMÜ 4001

Kimya Mühendisliği Tasarımı-I

3 0 3

7

KMÜ 4018

Ayırma Prosesleri-II

3 0 3

8

KMÜ 4017

Ayırma Prosesleri-I

3 0 3

7

 

7 - NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

NTM 2014

Mühendisler İçin Termo.-II (İng)

3

4

NTM2005

Mühendisler İçin Termo-I (İng)

3

3

NTM 3006

Kuantum Fiziği-II (İng)

4

6

NTM3003

Kuantum Fiziği-I (İngilizce)

4

5

NTM 1002

Mühendisler İçin Bilg.Uyg.-II (İng)

2

2

NTM1001

Mühendisler İçin Bilg. Uyg.-I (İng)

2

1

NTM 3005

Nanomalzemeler-II (İng)

3

5

NTM2008

Nanomalzemeler-I (İng)

3

4

NTM 3002

Nanomalzemelerin Üretim Yönt.-II

4

6

NTM3009

Nanomalzemelerin Üretim Yönt.-I

4

5

 

8 - HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

DersinKodu

DersinAdı

Kredisi

Yarıyıl

DersinKodu

DersinAdı

Kredisi

Yarıyıl

HRT 2005

 Ölçme Bilgisi-II

2-2-3

3

HRT 1002

 Ölçme Bilgisi-I

2-2-3

2

HRT 3005

 Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi

3-0-3

5

HRT 2001

 Olasılık Ve İstatistik

3-0-3

3

HRT 2008

 Sayısal Analiz

3-0-3

4

HRT 3002

 Dengeleme Hesabı

4-0-4

6

HRT 3005

 Hata Kuramı Ve Parametre Kestirimi

3-0-3

5

HRT 3004

 Jeodezi-II

2-0-2

6

HRT 3011

 Jeodezi-I

2-0-2

5

HRT 3016

 Arazi Çalışması

3-3-4,5

6

HRT 2005

 Ölçme Bilgisi-II

2-2-3

3

HRT 2006

 Bilg. Destekli Harita Çizim Tasarım

2-2-3

4

HRT 3005

 Hata Kuramı Ve Parametre Kestirimi

3-0-3

5

HRT 3002

 Dengeleme Hesabı

4-0-4

6

HRT 3001

 Fotogrametri-II

3-0-3

5

HRT 2010

 Fotogrametri-I

2-0-2

4

HRT 3007

 Uzaktan Algılama

3-0-3

5

HRT 2014

 Sayısal Görüntü İşleme

2-0-2

4

HRT 3018

 Uzaktan Algılama Uygulaması

1-1-1,5

6

HRT 3007

 Uzaktan Algılama

3-0-3

5

HRT 4006

 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması

1-1-1,5

8

HRT 3008

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

3-0-3

6

 

9 - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ (Ö)

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

MAK 1002

Teknik Resim-II

2 2 3

2

MAK 1005

Teknik Resim-I

2 2 3

1

MAK 2009

Mukavemet-I

3 0 3

3

MAK 1006

Statik

3 0 3

2

MAK 2012

Malzeme-II

3 0 3

4

MAK 2001

Malzeme-I

3 0 3

3

MAK 2006

Dinamik-II

2 0 2

4

MAK 2005

Dinamik-I

2 0 2

3

MAK 2014

Mukavemet-II

3 0 3

4

MAK 2009

Mukavemet-I

3 0 3

3

MAK 2016

Termodinamik-II

3 0 3

4

MAK 2013

Termodinamik-I

3 0 3

3

 

10 - JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

TMB 2278

Mukavemet

2 0 2

4

TMB 1172

Statik

2 0 2

2

JEO 3011

Zemin Mekaniği

2 1 2,5

5

TMB 2278

Mukavemet

2 0 2

4

JEO 4019

Kaya Mekaniği

2 0 2

7

JEO 4022

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Uyg.

2 1 2,5

8

JEO 2010

Özel Mineraloji

2 1 2,5

4

JEO 2027

Optik Mineraloji

2 1 2,5

3

JEO 3009

Magmatik Petrografi

2 1 2,5

5

JEO 2010

Özel Mineraloji

2 1 2,5

4

JEO 3010

Metamorfik Petrografi

2 1 2,5

6

JEO 3024

Harita Kampı (Yaz Dersi)

4 2 5

6

JEO 2031

Sedimantoloji

2 0 2

3

JEO 2029

Paleontoloji

2 1 2,5

3

JEO 3013

Yapısal Jeoloji

2 1 2,5

5

JEO 3022

Saha Jeolojisi

2 2 3

6

JEO 4020

Maden Arama Ve Değerlendirme

2 1 2,5

8

JEO 3017

Jeokimya

2 0 2

5

JEO 4001

Maden Yatakları

3 0 3

7

 

11 - JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN ŞARTLI DERS LİSTESİ

Ön Şartlı Ders

Ön Şart/Şartlar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Yarıyıl

 JFM 2004

 Jeofizikte Veri İşlem-II

2 1 2,5

4

JFM 2003

 Jeofizikte Veri İşlem-I

2 1 2,5

3

 JFM 2008

 Sayısal Analiz Ve Programlama-II

2 1 2,5

4

JFM 2009

 Sayısal Analiz Ve Programlama-I

2 1 2,5

3

 JFM 4023

 Jeofizikte Yorumlama-I

3 0 3

 

7

 

JFM 3021

 

 Elektrik Prospeksiyon

3 2 4

 

5

 

 TMB 2278

 Mukavemet

2 0 0

4

TMB 2285

 Statik - Dinamik

2 0 0

3

 JFM 4024

 Jeofizikte Yorumlama-II

3 0 3

8

JFM 3002

 

 Sismik Prospeksiyon

3 2 4

 

6

 

JFM 3004

 

 Gravite Ve Manyetik Prospeksiyon

 

3 2 4

 

6

 

JFM 3014

 Elektromanyetik Prospeksiyon

2 1 2,5

6

 

 

 

Öğrenci Akademik Değerlendirme Raporu Ek-1 (Word Belgesi)

Ön Şartlı Ders Listesi  (Word Belgesi)

 

 

Yukarı