Güncel Web Sayfamıza Buradan Ulaşabilirsiniz
 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN ÖZGÖREVİ (MİSYON): 

§  Öğrencilere mesleğe ilişkin bilgi vermek ve onların becerilerini geliştirmek,

§  Araştırma ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bunları öğrencilere/topluma aktarmak

§  Mesleğimizle ilgili teknoloji kullanımını özendirmek ve gelişimciliğine katkıda bulunmak,

§  Girişimci bir birey yetiştirerek mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak,

§  Disiplinlerarası çalışmaların önemini kavramış bir mühendis yetiştirmektir. 

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN ÖZGÖRÜSÜ (VİZYON): 

§  Ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak,

§  Öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenlerle iyi bir etkileşimin oluşmasını sağlamak,

§  Ders içeriklerini sürekli olarak güncel tutmak ve bölümün fiziki altyapısını geliştirmek,

§  Farklı disiplinlerle birlikte çalışarak katma değeri yüksek olan projeler üretmektir.

 

 


HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 

Harita Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu ve istenilen ölçekteki topografik ve tematik haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu olarak ölçülmesi, haritalanması ve modellenerek gösterimi aşamalarında söz sahibi olan bir mühendislik bilimidir.