Güncel Web Sayfamız : http://metalurji.cumhuriyet.edu.tr/

 

 

Misyon, Vizyon ve Hedefler 

Misyon

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün ana misyonunu; bilim ve gelişen teknolojiler ışığında, ülke genelinde kamu kurum/kuruluşları, akademi ve sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, yeterli bilgi donanımına sahip Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin yetiştirilmesinin yanı sıra, yine bu birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda metalurji ve malzeme bilimleri ile ilgili problemlere yönelik araştırmaların yapılması ve/veya çözümlerin üretilmesi oluşturmaktadır

Vizyon

Ülkemizdeki Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri arasında saygın konumumuzu korumak ve daha üst sıralarda yer almak, ayrıca yapılacak bilimsel çalışmalarla, gerçekleştirilecek projelerle ve yayınlanacak makaleler ile uluslararası bilimsel platformda da saygın bir yer edinmek ve vizyon sahibi olmak önceliklerimizdendir.

 Hedefler 

BOLOGNA süreci kapsamında eğitim-öğretim olanaklarımızı değerlendirmek ve azami oranda mevcut düzeyimizi geliştirmek. Eğitim-Öğretime yönelik laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi. Yüksek puanlı öğrencilerin bölümümüzü seçebilmelerinin özendirilmesi adına bölümümüzü tanıtıcı faaliyetlere daha fazla ağırlık vermektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” programı doğrultusunda politikalar uygulamak. Bölümümüzün eğitim-öğretim amaçlı laboratuvar alanı ve laboratuvar aletleri/cihazlarının sayısının arttırılması vb. hususlar öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

 

 

     Genel Tanıtım

a)      Mesleki Tanıtım

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Bir başka tanımla malzemelerin kullanım ömürleri, üretimi, özellikleri ve iç yapıları arasındaki ilişkiye vurgu yaparak ve bu konuları bir arada düşünerek; metaller, seramikler, elektronik malzemeler ve biyomalzemeleri ve bu malzemelerin farklı oluşumlarını  üreten bir bilim dalıdır. Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayi gibi birçok gelişen sektörün giderek artan ihtiyaçları üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda polimerler, seramikler ve kompozitler, konvensiyonel metalik malzemelerin yanında yerini almış ve mühendislik malzemelerini büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler karşısında, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olan geleneksel malzemelerin bir taraftan özelliklerinin daha da iyileştirilmesi, diğer taraftan yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla alternatiflerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Son 30 yıldır malzeme mühendisliği alanına yeni bir ivme kazandıran bu olgu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitim programlarına da yön vermektedir.

 

Metalurji ve malzeme mühendisliği programında eğitim görmek isteyenlerin özellikle analitik düşünme ve tasarım yeteneklerine sahip olması, kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir.

 

b)      Bölümün Kuruluşu ile İlgili Bilgiler

 

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde, Mühendislik Fakültesine bağlı olarak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, ilk öğrencilerini 2002-2003 akademik yılı içerisinde almıştır. 4 yıllık lisans öğrenimi vermekte olan bölümümüz 2005-2006 akademik yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 2009-2010 akademik yılı içerisinde ise ikinci öğretim eğitimi başlamıştır.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde lisans eğitimi yapmakta olup, Malzeme, Üretim Metalurjisi ve Seramik olmak üzere üç anabilim dalı barındırmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü içerisinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programı kapsamında 2007 yılından itibaren Yüksek Lisans eğitimi de vermektedir.

 

c)      Mezunların İş Alanları

 

Bölümümüzü bitirenler "Metalurji ve Malzeme Mühendisi" unvanını alırlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri, herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler. Ayrıca, mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkanına da sahiptirler.

 

·         Üretim metalurjisi sanayi (Demir-Çelik Üretimi) (Erdemir, Karabük, İsdemir, Sidemir vb.)

·         Demirdışı metal üretimi sanayi (Alüminyum, bakır vb.)

·         Döküm Sanayi

·         Metal şekillendirme ve işleme sanayi (MKE, çok sayıda özel firma)

·         Cam, seramik ve refrakter sanayi (Paşabahçe, Gürallar, Kütahya Poselen, Şişecam vb.)

·         Polimer sanayi (Ürosan, plastik üretimi yapan sanayiler vb.)

·         Kimya, petrokimya ve petrol sanayi

·         Yarı-iletken sanayi (Güneş pili üretim sanayi vb.)

·         Havacılık ve Savunma sanayi (Aselsan, TAI, TEI, Roketsan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri vb.)

·         Makine imalat sanayi

·         Otomotiv ve otomotiv yan sanayi (Fiat, Toyota, Hyundai, Ford, Temsa, Otokar, BMW vb.)

·         Gemi imalat sanayi (Tersaneler)

·         Enerji sanayi (Termik santraller vb.)

·         Kaynak malzemeleri üretimi sanayi

·         Yüzey işlemleri ve kaplama sanayi

·         Elektrik-Elektronik malzeme üretimi

·         Beyaz eşya sanayi (Vestel, Arçelik, Bosch vb.)

·         Manyetik malzeme üretimi

·         Sağlık Sektörü (Biomedikal malzeme üretimi)

·         Kalite kontrol ve gözetim şirketleri

·         Tahribatsız muayene

·         Kamuda uzman/uzman yard. kadroları

·         Nanoteknoloji

 

Bilim ve mühendislikte birçok alan malzemeler ile ilgilidir ancak yalnızca Metalurji ve Malzeme Mühendisleri malzemeler ile direkt ilgili olan bilim alanıdır.

 

d)      Bölümü Tanıtıcı Bilgi

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi, fizik, kimya ve matematikle yakından ilişkili dersler vardır. Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken ilerleyen yıllarda demir-çelik ve demir dışı metallerin üretimi, polimer malzemeler, seramik malzemeler, döküm prensipleri, toz metalurjisi, malzeme analiz teknikleri, faz diyagramları, ısıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.