Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Hesap Numarası 
  Ziraat Bankası Cumhuriyet Üniversitesi Kampus Şubesi
IBAN : TR21 0001 0015 0739 8770 6050 15
 

LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYATLARI
1 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

Mühendislik Fakültesi'nin Döner Sermaye Kapsamında Sunduğu Hizmetler

(Birim Fiyatlar KDV Hariç verilmiştir.) 


Bölümler ve Linkleri
Hizmetler
1. Yazılım geliştirme
2. Web teknolojileri
3. Network yönetimi
4. Veri tabanı yönetimi
5. Sistem kurulum ve yönetimi
6. Danışmanlık hizmetleri
 İlimizde ve diğer illerde bulunan yerel yönetimlere, kamu ve özel kurumlara ve sanayilere yönelik olarak danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.
1. Endüstrilerde ve konutlarda hava kirliliği problemlerinin araştırılması ve çözümü
2. Kentlerdeki içme ve kullanma sularının kirlilik problemlerinin araştırılması ve çözümü
3. Kentlerdeki sanayi atıklarının kirlilik parametrelerinin incelenmesi
4. Kentsel, endüstriyel ve hastane katı atık problemlerinin araştırılması ve çözümü
5. Arıtma tesislerinin projelendirilmesi
6. Çevresel etki değerlendirmesi raporlarının hazırlanması (Ön Çed)
7. Endüstri ve kentlerdeki gürültü kirliliğinin araştırılması ve çözümü
8. Danışmanlık hizmetleri
1. Alternatif enerji sistemlerinin fizibilite çalışmaları
2. Gömülü sistem tasarımı
3. Üretim optimizasyonu (Üretim süreçlerinin modellenmesi ve verimliliğin artırılmasına dayalı çalışmalar)
4. Medikal Ar-Ge
5. Askeri uygulamalar
6. Yapay görme sistem tasarımı ve uygulamaları
7. Danışmanlık hizmetleri
1. Isıl iletkenlik katsayısı ölçümü (Sıvı ve sert olmayan katı malzemeler için)
2. Yoğunluk ölçümü
3. Viskozite ölçümü
4. Reolojik özelliklerin belirlenmesi
5. Zeta potantiyel ölçümü
6. Erime ve katılaşma sıcaklıklarının ve gizli ısı değerinin belirlenmesi
1. Sivas ve çevre illerinde gıda üretim, paketleme ve satış aşamalarında ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri
2. Yukarıda bildirilen kurumların kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik sorunlarının araştırılması ve belirlenmesi.
3. Biyoteknolojik analizlerin araştırılması ve yapılması .
4. Biyolojik, Serolojik, Mikrobiyolojik ve Biyoteknolojik analizler (ELISA, HPLC, GC, PCR ve Elektroforetik uygulamalar)
5. Uygun gıda üretim proseslerinin belirlenmesi.
6. Gıda sektöründe AB uyumlu projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi.
7. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarla ortak projelerin hazırlanması ve yürütülmesi.
8. Laboratuar teknikleri ve uygulamaları konusunda teknik eğitim ve kursların düzenlenmesi.
1. Betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton, prefabrik ve kompozit yapı sistemlerinin analiz ve tasarımı
2. Mevcut yapıların güvenliklerinin belirlenmesi
3. Yapı sistemlerinin stabilite problemleri ve deneysel olarak incelenmesi
4. Temel zemini etüdleri ve temel sistemlerine ilişkin tavsiyeler
5. Zemin ıslahı
6. Danışmanlık hizmetleri
1. Benzinlik, Kooperatif, Fabrika, Toplu Konut v.b. Haritaları (1/1000)
2. Maden ve Taşocağı gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları
3. Plankote, Haritalar ve Kübaj Hesabı
4. Şeritvari Haritalar
1. Yeraltı kanalizasyon ve su borularının konumlarının belirlenmesi
2. Yeraltı yapıları için yer korozyon özelliklerinin belirlenmesi
3. Temel kaya derinliğinin belirlenmesi
4. Örtü kalınlığı, jeolojik yapısı ve stratigrafisinin belirlenmesi
5. Barajlardaki su kaçak yerlerinin belirlenmesi
6. Düden ve boslukların yapılarının haritalandırılması
7. Dolgu yapılarının derinliklerinin ve yerlerinin belirlenmesi
8. Yer kayması alanlarının belirlenmesi araştırmaları
9. Gömülü malzemelerin yerlerinin tespit edilmesi
10. Yeraltı su kirliliği ve kirlilik göçünün haritalandırılması
11. Arkeolojik amaçlı jeofizik araştırmalar
12. Lokal ve bölgesel makro/mikro depremselliğinin hesaplanması
13. Yolların, barajların, tünellerin, nükleer güç santrallerinin ve diğer mühendislik yapılarının temel / zemin araştırmaları.
14. Yerleşim alanları belirleme ve afet etkilerini azaltma çalışmaları
1. Sivas ili ve civarında yeraltı zenginliklerinin aranması, bulunması, rezerv ve tenörünün saptanması
2. Deprem, heyelan vs. gibi doğal afetlerin araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi
3. Kamu ve özel kuruluşların karşılaştıkları jeolojik problemlerin çözümüne yönelik işbirliği
4. Baraj, tünel, yol, köprü ve büyük sanayi kuruluşlarının inşaat öncesi zemin etütlerinin yapılması
5. Yeraltı ve yüzey sularının aranıp bulunması, verimli kullanılma yollarının araştırılması
6. Laboratuvarda analitik cihazlar ve yöntemlerle jeolojik araştırmalara katkıda bulunulması
7. Danışmanlık hizmetleri
1. Çevre etki değerlendirme (ÇED) ve fizibilite raporlarının haziılanması (hava kirliliği, katı ve sıvı atık kirliliği, gürültü kirliliği kontrolü ve danışmanlık hizmetleri)
2. Kimyasal teknolojiler için enformasyon ve danışmanlık hizmetleri
3. Proses ve reaktör tasarımı
4. Enstrümental analiz tekniklerinin uygulanması (GC-MS, FTIR, AAS, DSC, DTA, TMA, HPLC, GC ve UV-VIS)
5. Biyoteknolojik proseslerin araştırılması ve geliştirilmesi
6. Süperkritik akışkan ve yüksek basınçlı proseslerin araştırılması ve uygulanması
7. Fiziksel ve kimyasal korozyon uygulamaları
8. Endüstriyel ultraflitrasyon tekniklerinin araştırılması ve uygulanması
1. Maden işletme projeleri
2. Cevher hazırlama projeleri
3. İşletme rehabilitasyon çalışmaları
4. Fizibilite etütleri
5. Topoğrafik harita alımı
6. Proses geliştirme araştırmaları
7. Sismik etüt
8. Sev stabilite etütleri
9. Mermer ve taş ocağı etütleri
10.Patlatmadan kaynaklanan çevresel problemlerin belirlenmesi ve çözümü
11.Tünel ve galeri tasarımları
12.Tesis tasarımı
13.Danışmanlık hizmetleri
1. Motor ve şasi numarası tesbiti
2. Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi
3. Isıl işlem
4. Malzeme muayenesi
5. Kaynak hatalarının belirlenmesi
6. Binaların ısı kayıplarının belirlenmesi
7. Kalite kontrol hizmetleri
8. Egzost gazı muayenesi
9. Doğalgaz Kaynakçı sertifikalarının sürelerinin uzatılması  
1. Geleneksel Seramiklerin Karakterizasyonu
2. Demir ve Demir Dışı Malzemelerin Isıl İşlemi
3. Metalografik Muayene
4. Danışmanlık Hizmetleri
 

 Döner Sermaye Sözleşme Formu İndir

 Proje Bilgi Formu (PDF) (WORD)