Dr.Öğr. Üyesi NAZMİ OTLU


MAKALELER 1 - Foreland magmatism during the Arabia Eurasia Collision Pliocene Quaternary Activity of the Karacadağ Volcanic Complex SW Turkey EKİCİ TANER,Macpherson Colin,OTLU NAZMİ,Fortignie Denis, Yayın Yeri: Journal of Petrology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 2 - Polybaric melting of a single mantle source during the Neogene Siverek phase of the Karacadağ Volcanic Complex SE Turkey OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: Lithos, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - Pb 207 Pb 206 Ar 40 Ar 39 and Fission Track Geothermochronology Quantifying Cooling and Exhumation History of the Kaman Kirsehir Region Intrusions Central Anatolia Turkey BOZTUĞ DURMUŞ,Güney Özlem,Heizler Matt,Jonckheere Raymond,Tinchomirowa Marion,OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Magmatic processes and mixing origin of andesite Miocene Karamağara volcanics Central Anatolia Turkey OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: Geological Journal, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Karamadazı Plütonunun Yahyalı Kayseri Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: türkiye jeoloji bülteni, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Jeoloji Özgün Makale 6 - Geochemistry of Plio Quaternary volcanics around Yeniyapan Akdağmadeni Yozgat Central Anatolia OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: Geosound, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Jeoloji Özgün Makale 7 - Petrology of the post collisional within plate Yıldızdağ gabbroic pluton Yıldızeli Sivas region CA Turkey OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - The coexistency of the silica oversaturated ALKOS and undersaturated alkaline ALKUS rocks in the Kortundağ and Baranadağ plutons from the Central Anatolian alkaline plutonism E Kaman NW Kırşehir Turkey OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: JOURNAL OF RARE EARTHS, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - İç Anadolu alkali plütonizmasındaki Kortundağ ve Baranadağ plütonlarında D Kaman KB Kırşehir silisçe aşırı doygun ALKOS ve silisçe tüketilmiş alkali ALKUS kayaç birlikteliği OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: Geosound, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Jeoloji Özgün Makale
PROJELER 1 - M 483 D6 Çetinkayanın GD SİVAS Doğusunda Yüzlek veren Magma Kökenli Kayaçlarının Petrolojik İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.11.2012 - 22.10.2015 10000 TÜRK LİRASI 2 - M 484 D6 Yozgat Batoliti Yerköy Şefaatli Arasının GB Yozgat Minerolojik Petrogafik ve Jeokimyasal incelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.12.2012 - 12.09.2015 10000 TÜRK LİRASI 3 - Akpınar Sivas Taş Ocağı İşletme Sahasına Ait Numunelerin Mineralojik Petrografik İnceleme Raporu Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 12.01.2015 - 12.02.2015 4673 TÜRK LİRASI 4 - Karacadağ Diyarbakır Volkanizmasının Petrolojisi Jeokoronolojisi ve Tektonomagmatik Evrimi Tubitak Projesi Proje No 107Y025 nolu projesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 5 - Akçadağ yöresindeki Pliyosen yaşlı bazaltik volkanizmanın petrolojisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 6 - Karamadazı Plütonunun Yahyalı Karamadazı Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi C Ü Araştırma Fonu M 133 nolu Projesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 7 - Bursa Eskişehir ve Fethiye Köyceğiz Bölgelerindeki krom yataklarının ve yan kayaçlarının platin Grubu element içeriklerinin araştırılması C Ü Araştırma Fonu M 127 nolu Projesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 8 - Yozgat Yöresi Eosen yaşlı volkanitlerin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özellikleri C Ü Araştırma Fonu M 132 nolu Projesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 9 - Kortundağ Baranedağ arası D Kaman KB Kırşehir Plütonik ve Metamorfik Kayaçlarının Yapısal ve Petrolojik İncelenmesi C Ü Araştırma Fonu Projesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10 - Karaburun Yarımadası Alt Mesozoyik Tortullarının Konodontları ve CAI değerlerinin Yardımıyla evrimi ile ekonomik değerlerinin Araştırılması TÜBİTAK YBAG 0035 Nolu Proje Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 98.000 TÜRK LİRASI 11 - M 383 D7 Yozgat Batoliti Kuzey Kenarında Yozgat Güneydoğusu Yer Alan Magmatik Kayaçların Mineralojik Petrografik Jeokimyasal ve Petrojenetik Özellikleri Danışman BAP Tamamlandı - 8000 TÜRK LİRASI 12 - M 228 D7 Karakoç Mafik Kanpleksinin GB Yıldızeli Sivas Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri Danışman BAP Tamamlandı - 6000 TÜRK LİRASI 13 - M 325 D7 Laçin Oğuzlar Çorum Arasında Yer Alan Magmatik Kayaçların Mineralojik Petrografik Jeokimyasal ve Petrojenetik Özellikleri Danışman BAP Tamamlandı - 8000 TÜRK LİRASI 14 - M 361 D7 Yozgat Batoliti Doğu Kenarında Sorgun Güneyi Yer Alan Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik Jeokimyasal ve Petrojenetik Özellikleri Danışman BAP Tamamlandı - 8000 TÜRK LİRASI