Dr.Öğr. Üyesi ORHAN CERİT


MAKALELER 1 - Investigation Of Conformity Of Land Use/Land Cover Changes Obtained From Remote Sensing Data To Master Plans KARAKUŞ CAN BÜLENT,CERİT ORHAN, Yayın Yeri: International Journal of Latest Engineering and Management Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Sivas Kenti ve Yakın Çevresi İçin Yerleşim Açısından En Uygun Alanların Belirlenmesi KARAKUŞ CAN BÜLENT,CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Determination of Land Use Cover Changes and Land Use Potentials of Sivas City and its Surroundings Using Geographical Information Systems GIS and Remote Sensing RS KARAKUŞ CAN BÜLENT,CERİT ORHAN,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Procedia Earth and Planetary Science, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 4 - Determınatıon of varıatıons ın land cover and land use by remote sensıng and geographıc ınformatıon systems around the cıty of sıvas turkey KARAKUŞ CAN BÜLENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,CERİT ORHAN, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Sivas kenti ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanım yapısı ile alan kullanım potansiyellerinin karşılaştırılması KARAKUŞ CAN BÜLENT,CERİT ORHAN,DEMİROĞLU DEMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ü. Yerbilimleri Dergisi. (E-Dergi), Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Sivas Kent İçme Suyu Şebekesindeki Su Kayıpları Ve Kayıp Oranını Azaltma Çalışmalar KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER,CERİT ORHAN, Yayın Yeri: S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Temperature Trends and Changes in Rize Turkey for the Period 1975 to 2007 TECER LOKMAN HAKAN,CERİT ORHAN, Yayın Yeri: CLEAN, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 8 - Development of a regression model to forecast ozone concentration in Istanbul city Turkey TECER LOKMAN H, ERTÜRK FERRUH, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Fresenius Environmental Bulletin, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Determination of Hospital Waste Composition and Disposal Method A Case Study ALTIN SÜREYYA, ALTIN AHMET, ELEVLİ BİROL, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Polish Journal of Environmental Studies, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - The effects of air pollution on carbonate stone monuments in urban areas Sivas Turkey TECER LOKMAN, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Fresenius Environmental Bulletin, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Hastane Katı Atıklarının Özellikleri ve Bertaraf Sistemleri Sivas Örneği ALTIN SÜREYYA, ALTIN AHMET, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Water quality problems of a gypsiferous watershed Upper Kızılırmak Basin Sivas Turkey KAÇAROĞLU FİKRET, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Water, Air and Soil Pollution, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi katı atıkları için alternative bir düzenli deponi sahasının zemin özelliklerinin incelenmesi TUNÇSİPER BİLAL, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi,, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Bolu Masifi Bolu kuzeyi ve yakın civarının stratigrafisi CERİT ORHAN, BATMAN BAYSAL, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - Karstification in Miocene gypsum An example from Sivas Turkey Kaçaroğlu Fikret, Değirmenci Mustafa, Cerit Orhan, Yayın Yeri: Environmental Geology, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 16 - Hydrogeological investigation of the Cumhuriyet University Campus area and its vicinity Sivas KAÇAROĞLU FİKRET, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 17 - Termik santral uçucu küllerinin demir cevheri peletlenmesinde alternatif bağlayıcı olarak kullanılması ŞENGÜL BÜNYAMİN, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi. Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi. Çevre Müh. Seksiyonu, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Sivas kenti hava kirliliği ve ısınma amaçlı yakıt kullanımı etkilerinin incelenmesi EVEREST NİMET, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi. Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi. Çevre Müh. Seksiyonu, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Sivas yakındoğusu jips karstı hidrojeolojisi DEĞİRMENCİ MUSTAFA, KAÇAROĞLU FİKRET, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi. Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi. Jeoloji Müh. Seksiyonu, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Kılıçkaya barajı Sivas göl alanındaki heyelanların mühendislik jeolojisi incelemesi KARACAN ERGUN, ARAL FEDA, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Bolu Masifi örtü kayaçlarında diyajenetik ve çok düşük dereceli kilminerallerinin mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Dergisi. Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Mengen Pazarköy Bolu NE yöresi heyelanlarının incelenmesi CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, BATMAN BAYSAL, Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi. Jeoloji Mühendisliği Seksiyonu., Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Mengen Pazarköy Bolu NE yöresi kataklazitleri CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, BATMAN BAYSAL, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 24 - Mengen Bolu yöresinin jeolojik İncelenmesi II Tektonik ve Jeolojik Evrim CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 25 - Mengen Bolu Kuzeydoğusu yöresinin jeolojik incelenmesi I Litostratigrafi Birimleri CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Atmosferik Dispersiyon ve Toz Modellemesi Genç Özgür,CERİT ORHAN (27.09.2017-29.09.2017), Yayın Yeri: ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-01-1057-9 2 - Determination of Land Use Cover Changes and Land Use Potentials of Sivas City and its Surroundings Using Geographical Information Systems GIS and Remote Sensing RS KARAKUŞ CAN BÜLENT,CERİT ORHAN,KAVAK KAAN ŞEVKİ (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015 Uluslararası Poster ISBN: 3 - CBS Kullanılarak Sivas Kenti Ve Yakın Çevresi İçin Optimal Arazi Kullanımı Ve Çevre Yönetimi Planlaması KARAKUŞ CAN BÜLENT, CERİT ORHAN (05.10.2011-08.10.2011), Yayın Yeri: 9. Ulusal çevre mühendisliği kongresi. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - İKLİM DEĞİŞİMİ: 1975-2001 PERİYODUNDA RİZE YAĞIŞ VE SICAKLIK TRENDLERİNİN ANALİZİ TECER LOKMAN HAKAN,OKUTAN HAYRİ,CERİT ORHAN (13.10.2004-15.10.2004), Yayın Yeri: ÇEVRE 2004 1. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Kentsel Bölgelerde Karbonat Kayaçli Anıtlar Üzerine Hava Kirliliğinin Etkileri Sivas Türkiye TECER LOKMAN, CERİT ORHAN (11.03.2002-15.03.2002), Yayın Yeri: 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Bolu Masifi nde Erken Paleozoyik yaşlı volkanizma Yellice Formasyonu Batı Karadeniz bölgesi nin Litostartigrafi Adlamaları CERİT ORHAN (17.01.2002-18.01.2002), Yayın Yeri: Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıştayı. MTA Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Bolu Ovası ve yakın civarının neotektoniği ve deprem riski SEZEN T FİKRET, CERİT ORHAN (07.05.2001-10.05.2001), Yayın Yeri: 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Bolu Ovası ve yakın civarının neotektoniği ve deprem riski CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET (07.05.2001-10.05.2001), Yayın Yeri: 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Güneydoğu Marmara bölgesinin neotektonik özellikleri ve Kocaeli Düzce depremleri CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, NURLU MURAT (21.02.2000-25.02.2000), Yayın Yeri: 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - 17 Ağustos 1999 Güney Marmara depremi tektonik özellikleri Ön Sonuçlar CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, NURLU MURAT (04.11.1999-05.11.1999), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı.ATAG-3 Bildiri Özleri Kitapçığı, Cumhuriyet Üniv. Jeoloji Müh. Böl Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - 17 Ağustos 1999 Güney Marmara depremi tektonik özellikleri CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, NURLU MURAT (04.11.1999-05.11.1999), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı.ATAG-3 Makaleler Kitapçığı, (Ed. O.Tatar, K.Ş.Kavak, S.Özden) Cumhuriyet Üniv. Jeoloji Müh. Böl Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi katı atıkları için düşünülen düzenli deponi sahasının zemin özelliklerinin incelenmesi TUNÇSİPER BİLAL, CERİT ORHAN, KARACAN ERGUN (12.05.1997-16.05.1997), Yayın Yeri: Selçuk Üniv., Jeoloji Müh. Böl., 20. yıl sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Jipsli havzalarda su sağlamada karşılaşılan kalite problemleri Sivas örneği DEĞİRMENCİ MUSTAFA, KAÇAROĞLU FİKRET, CERİT ORHAN (16.10.1995-20.10.1995), Yayın Yeri: 30.Yıl Sempozyumu. K.T.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü. Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Sivas yakın doğusu jips karst alanının tektonik özellikleri CERİT ORHAN, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, KAÇAROĞLU FİKRET (16.10.1995-20.10.1995), Yayın Yeri: 30.Yıl Sempozyumu. K.T.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Bolu Masifi nde Alt Paleozoyik yaşlı magmatizma Bolu Kuzeyi CERİT ORHAN (16.10.1995-20.10.1995), Yayın Yeri: 30. Yıl Sempozyumu. K.T.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü. Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Jipsli havzalarda su sağlamada karşılaşılan kalite problemleri Sivas örneği DEĞİRMENCİ MUSTAFA, KAÇAROĞLU FİKRET, CERİT ORHAN (16.10.1995-20.10.1995), Yayın Yeri: 30.Yıl Sempozyumu. K.T.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Sivas yakın doğusu jips karst alanının tektonik özellikleri CERİT ORHAN, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, KAÇAROĞLU FİKRET (16.10.1995-20.10.1995), Yayın Yeri: 30.Yıl Sempozyumu. K.T.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Hydrogeological investigation of the Cumhuriyet University Campus area and its vicinity Sivas Turkey KAÇAROĞLU FİKRET, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, CERİT ORHAN (06.09.1995-08.09.1995), Yayın Yeri: Second International Turkish Geology Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Termik santral uçucu küllerinin demir cevheri peletlenmesinde alternatif bağlayıcı olarak kullanılması ŞENGÜL BÜNYAMİN, CERİT ORHAN (26.05.1994-28.05.1994), Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi. VIII. Mühendislik Haftası Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Sivas kenti hava kirliliği ve ısınma amaçlı yakıt kullanımı etkilerinin incelenmesi EVEREST NİMET, CERİT ORHAN, KARAYİĞİT ALİİHSAN (26.05.1994-28.05.1994), Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi. VIII. Mühendislik Haftası Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Sivas yakındoğusu jips karstı hidrojeolojisi DEĞİRMENCİ MUSTAFA, KAÇAROĞLU FİKRET, CERİT ORHAN (26.05.1994-28.05.1994), Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi. VIII. Mühendislik Haftası Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Adapazarı ve yakın yöresinin neotektonik özellikleri CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, NURLU MURAT, ÖZSARAÇ VEDAT, SARAÇ NİLÜFER (21.02.1994-24.02.1994), Yayın Yeri: 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - ROCKCHEM Tüm kayaç kimyasal analiz değerlendirme programı CERİT ORHAN, ÇORUH ENGİN (09.06.1993-10.06.1993), Yayın Yeri: Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Çermiklerin değeri ve potansiyeli CERİT ORHAN, DEMİRCİ B, GÖZÜBOL A M, KÜÇÜKNANE Ö, ÜLKER İ, YİNANÇ A (09.10.1992-11.10.1992), Yayın Yeri: ORKSHOP: Sivas'ta yeşil ve rekreasyon. (Ed: Cebeci, M.N., Karasoy, S.,) Sivas Belediyesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Tectonic Main Frames of the Northwestern Anatolia Turkey CERİT ORHAN, BATMAN BAYSAL (07.09.1992-11.09.1992), Yayın Yeri: ). ISGB International Symposium On the Geology of the Black Sea Region. MTA Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Pre Mesozoic Stratigraphy and Evolution of Bolu Massive Turkey NW CERİT ORHAN, BATMAN BAYSAL (07.09.1992-11.09.1992), Yayın Yeri: ). ISGB Inernational Symposium On the Geology of the Black Sea Region. MTA Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Sivas Kenti İçme Sularının Kirlilik Parametrelerinin İncelenmesi ÇİNER FEHİMAN. CERİT ORHAN (26.06.1993-29.06.1992), Yayın Yeri: Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - Kentsel Su Temininde Altyapı Sorunları ÇİNER FEHİMAN. CERİT ORHAN (22.06.1992-24.06.1992), Yayın Yeri: Türk Devletleri Arasında 1. İlmi İşbirliği Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Kızıldağ Erzincan heyelanının mühendislik jeolojisi incelemesi CERİT ORHAN, KARACAN ERGUN, OLGUN HARUN, HAMARAT O (25.05.1992-29.05.1992), Yayın Yeri: 7. Mühendislik Haftası. Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi, Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Bolu Masifi ve yakın yöresinin tektonik özellikleri CERİT ORHAN, BATMAN BAYSAL (25.05.1992-29.05.1992), Yayın Yeri: 7. Mühendislik Haftası. Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Kılıçkaya Barajı Sivas göl alanındaki heyelanların mühendislik jeolojisi incelenmesi KARACAN ERGUN, ARAL FEDA, CERİT ORHAN (21.05.1992-23.05.1992), Yayın Yeri: 3. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu. Çukurova Üniversitesi Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Bolu Masifinin Kambriyen Tersiyer yaşlı örtü kayaçlarında sedimanter ve düşük dereceli metamorfik killerin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi YALÇIN HÜSEYİN, CERİT ORHAN (24.02.1992-28.02.1992), Yayın Yeri: 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Bolu Masifi ve yakın yöresinin stratigrafisi CERİT ORHAN (24.02.1992-28.02.1992), Yayın Yeri: 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - Sivas Çimento Sanayi hammadde ocaklarının heyelan sorunları CERİT ORHAN, ÖZDEMİR MUSTAFA, HAMARAT O, OLGUN HARUN (27.11.1991-29.11.1991), Yayın Yeri: ürkiye 1. Ulusal Heyelan Sempozyumu. Bildiri Özetleri. KTÜ Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Suşehri Sivas Şebinkarahisar Giresun yöresi heyelanlarynın incelenmesi ARAL FEDA, KARACAN ERGUN, CERİT ORHAN (27.11.1991-29.11.1991), Yayın Yeri: . Türkiye 1. Ulusal Heyelan Sempozyumu. Bildiri Özetleri. K.T.Ü. Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Sivas çimento sanayii hammadde ocaklarının heyelan sorunları CERİT ORHAN, ÖZDEMİR MUSTAFA, HAMARAT O, OLGUN HARUN (27.11.1991-29.11.1991), Yayın Yeri: Türkiye I. Heyelan Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - Suşehri Sivas Şebinkarahisar Giresun yöresi heyelanlarının incelenmesi ARAL FEDA, KARACAN ERGUN, CERİT ORHAN (27.11.1991-29.11.1991), Yayın Yeri: Türkiye I. Heyelan Sempozyumu, KTÜ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - Trabzon çevresinde sel felaketi ile jeolojik morfolojik ve yağış özellikleri arasındaki ilişkiler CERİT ORHAN (22.11.1990-24.11.1990), Yayın Yeri: Trabzon ve Yöresi 20 Kasım 1990 Sel Felaketi Sempozyumu. K.T.Ü. Ulusal Özet bildiri ISBN: 39 - Trabzon çevresinde sel felaketi ile jeolojik morfolojik ve yağış özellikleri arasındaki ilişkiler CERİT ORHAN, KARACAN ERGUN, ARAL FEDA (22.11.1990-24.11.1990), Yayın Yeri: Trabzon ve Yöresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu. KTÜ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - Mengen Pazarköy Bolu NE yöresi heyelanlarının incelenmesi CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, BATMAN BAYSAL (30.05.1988-03.06.1988), Yayın Yeri: 5. Mühendislik Haftası Bildiri Özetleri. Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi Ulusal Özet bildiri ISBN: 41 - Mengen Pazarköy Bolu NE yöresinin kil mineralojisi YALÇIN HÜSEYİN, CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, BATMAN BAYSAL (21.09.1987-27.09.1987), Yayın Yeri: . III. Ulusal Kil Sempozyumu. O.D.T.Ü. Ulusal Özet bildiri ISBN: 42 - Mengen Pazarköy yöresinin kil mineralojisi Bolu KD YALÇIN HÜSEYİN, CERİT ORHAN, SEZEN T FİKRET, BATMAN BAYSAL (21.09.1987-27.09.1987), Yayın Yeri: III. Ulusal Kil Sempozyumu ODTÜ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - Relationship between fractures micro lineaments and cataclastic rocks at Mengen NW Turkey Northern Part of N A F Zone CERİT ORHAN (10.04.1985-12.04.1985), Yayın Yeri: Macro-Meso-Micro. International Conference on Tectonic and Structural Processes. Uluslararası Özet bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ÇEVRE JEOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRE JEOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRESEL MODELLEME Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2017-2018 TOPOĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2016-2017 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE JEOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRESEL MODELLEME Türkçe 2 Lisans 2016-2017 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SAYISAL ANALİZ VE MODELLEME Türkçe 3 Lisans 2016-2017 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TOPOĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRESEL MODELLEME Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MÜHENDİSLİKTE PROJE UYGULAMALARI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TOPOĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRESEL MODELLEME Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MÜHENDİSLİKTE PROJE UYGULAMALARI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TOPOĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2009-2010 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2008-2009 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2007-2008 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2006-2007 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2005-2006 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2004-2005 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Çevresel Modelleme Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2003-2004 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2002-2003 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2001-2002 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Mühendislikte Proje Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Ölçme Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2000-2001 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Proje Yönetimi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ÇEVRE VE KENT JEOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ÇEVRESEL RİSK VE PLANLAMA Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 KENTSEL ÇEVRE PLANLAMA VE YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Proje Yönetimi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 SAYISAL ANALİZ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 SEMİNER DERSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Tez Danışmanlığı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEVRE VE KENT JEOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KENTSEL ÇEVRE PLANLAMA VE YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Proje Yönetimi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 SEMİNER DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Tez Danışmanlığı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEVRE VE KENT JEOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEVRESEL RİSK VE PLANLAMA Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KENTSEL ÇEVRE PLANLAMA VE YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SAYISAL ANALİZ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEVRESEL RİSK VE PLANLAMA Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KENTSEL ÇEVRE PLANLAMA VE YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 SAYISAL ANALİZ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 Çevre ve Kent Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çevresel Risk ve Planlama Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Bilgisayar Programlama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Kentsel Çevre Planlama ve Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Sayısal Analiz Ve Modelleme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 Kentsel Çevre Planlama ve Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Sayısal Analiz Ve Modelleme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 Çevre ve Kent Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 İleri Bilgisayar Programlama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Çevresel Modelleme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 SEMİNER Türkçe 1
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2009 Sivas ve yakın yöresi arazi kullanımı ve çevre yönetimi planlaması CAN BÜLENT KARAKUŞ Doktora 2000 İstanbul kenti fotokimyasal smog mekanizmasının modellenmesi LOKMAN TECER Yüksek Lisans 2019 Sivas Kenti ve Yakın Yöresinin Arazi Kullanımı ve Çevresel Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleriyle İncelenmesi YUSUF GEDİK Yüksek Lisans 2018 Geri dönüşüm işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği HATİCE HANDE KILIÇ Yüksek Lisans 2017 Atmosferik dispersiyon ve toz modellemesi ÖZGÜR GENÇ Yüksek Lisans 2017 Sağlık kuruluşlarında tıbbi atık bertarafında iş sağlığı ve güvenliği SAADET HANDE DUYMAZ Yüksek Lisans 2014 Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafında iş sağlığı ve güvenliği GÖKHAN SAVCI Yüksek Lisans 2010 Sivas Atıksu Arıtma Tesisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması RABİA ÖZKARS Yüksek Lisans 2007 Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi ALPAY EYİNÇ Yüksek Lisans 2003 Kangal Termik Santral küllerinin Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş ürünlerinde katkı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi PEYKAN GÜRSOY Yüksek Lisans 2003 Küresel iklim degişikliklerinin Doğu Karadeniz (Çayeli-Rize) yöresindeki bazı doğal afetlerle ilişkilerinin incelenmesi HAYRİ OKUTAN Yüksek Lisans 2002 Gaziantep kenti için katı atık deponi alanının seçilmesi ve projelendirilmesi FATMA AYSUN KAPLAN Yüksek Lisans 1997 Sivas Kenti'ndeki hastane katı atıklarının incelenmesi ve uygun bertaraf sisteminin belirlenmesi SÜREYYA ALTIN Yüksek Lisans 1997 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi katı atıklarının incelenmesi ve uygun bertaraf yönteminin belirlenmesi BİLAL TUNÇSİPER Yüksek Lisans 1996 Evsel atıksu arıtma tesisleri havalandırma ve son çökeltim havuzlarının bilgisayar destekli tasarımı ULUSOY BALİ Yüksek Lisans 1996 Kentsel hava kirliliğinin karbonat yapıtaşlı tarihi yapılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi LOKMAN TECER Yüksek Lisans 1993 Sivas kentinde içme sularının kirlilik parametrelerinin incelenmesi FEHİMAN ÇİNER Yüksek Lisans 1993 Sivas kentinde hava kirliliğinin incelenmesi NİMET EVEREST